Załącznik nr 01b do Polityki Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informuję, że:

 1. 1) administratorem danych osobowych Pani/Pana/małoletniego jest Emilia Stankiewicz prowadząca Gabinet Logopedyczny z siedzibą w Białymstoku, ul. Wesoła 36/4 lok.13,
 2. 2) dane osobowe przetwarzane będą:
  • - w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • - w celu weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia – na podstawie na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • - w celu rozliczenia usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. 3) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. NFZ, podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych )
 4. 4) dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa (zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
 5. 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych/danych małoletniego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 6. 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa
 8. 8) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.